Alik Sakharov

Movie director Alik Sakharov

There is the list of movies, where Alik Sakharov was taked part:
#postermovie/filmyear
1 Marco Polo: One Hundred Eyes movie Marco Polo: One Hundred Eyes 2015
2 Pausa movie Pausa 1992
3 The Russian Touch movie The Russian Touch 1985
4 Black Sails movie Black Sails 2014
5 Boardwalk Empire movie Boardwalk Empire 2010
6 Brotherhood movie Brotherhood 2006
7 Chicago Fire movie Chicago Fire 2012
8 Chicago P.D. movie Chicago P.D. 2014
9 Dexter movie Dexter 2006
10 Easy Money movie Easy Money 2008
11 Flesh and Bone movie Flesh and Bone 2015
12 Game of Thrones movie Game of Thrones 2011
13 Marco Polo movie Marco Polo 2014
14 Rome movie Rome 2005
15 Rubicon movie Rubicon 2010
16 The Americans movie The Americans 2013